Algemene voorwaarden

MijnMuziekles werkt onder de handelsnaam MijnMuziekles KvK: 17.17.33.86. MijnMuziekles heeft algemene voorwaarden die vanuit onze ervaring tot stand zijn gekomen en onze werkwijze aangeven. Heeft u over deze algemene voorwaarden nog vragen dan kunt u ons e-mailen: 

MijnMuziekles is op werkdagen te bereiken tussen 9:30- 16:30. Tijdens schoolvakanties is er geen communicatie mogelijk. Email kunt u wel sturen maar antwoorden kunt u na de vakantie verwachten.

Algemeen

 1. MijnMuziekles biedt u de mogelijkheid om per gezin één proefles te volgen. Sommige proeflessen zijn niet gratis, wij melden vooraf wanneer een proefles niet gratis is.
 2. Proefles: Wanneer u een ingeplande proefles heeft, dan heeft u 2 mails ontvangen. 1 voor de proeflesbevestiging en 1 om in te loggen. Wanneer u na de proefles wilt blijven, dan kunt u inloggen met de gegevens van de inlog email. Na het inschrijven verwachten wij een email met het soort abonnement dat u kiest. Wekelijks / 2 wekelijks / rittenkaart met gewenste startdatum.
 3. Wanneer u inschrijft gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden, met de opname in ons studentenbestand en met de éénmalige betaling van inschrijfkosten per persoon (€24,20).
 4. Alle administratieve wijzigingen dienen altijd schriftelijk of per email te worden doorgegeven aan . Wijzigingen dienen doorgegeven te worden bij de administratie en niet bij de docent.
 5. MijnMuziekles heeft het recht om onder opgave van dringende redenen het geven van muziekles aan een student te weigeren, op te schorten of te staken.

Algemene planning


Over het algemeen plannen wij 40 weken van het schooljaar en houden rekening met de landelijk bepaalde vakanties in de regio Eindhoven. Ook nationale feestdagen geven wij geen lessen. De carnavalsvakantie en de mei vakantie kunnen afwijken. Op onze agendapagina staat de jaarplanning. Wijzigingen voorbehouden.

 

Planning van lessen 'abonnement' wekelijks of 2 wekelijks

 1. De lessen worden op een vaste dag van de week en tijdstip gepland. Het is daarom een wekelijks abonnement. Schoolvakanties worden niet meegenomen in de les telling.
 2. De lessen worden vooraf in overleg met de student vastgelegd in een rooster. Verplaatsing van een incidentele les afspraak is daarbij niet mogelijk. Tussentijdse wijzigingen in het lesrooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning van MijnMuziekles dat toelaat.
 3. Bij ziekte of verhindering om bijzondere redenen van de docent wordt de les ingehaald. Dit kan een vervangende les zijn waarbij de inhaalles mogelijk op een andere lesdag kan plaatsvinden. Soms wordt er een invaller geregeld zodat de lessen toch door kunnen gaan.
 4. Ziekte of verhindering van de student dient dit zo snel mogelijk te worden doorgegeven. Teruggave van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk. Wij houden immers de dag en tijd voor de ingeschreven student gereserveerd.
 5. Bij langdurige ziekte van de student kunnen de lessen tijdelijk worden stopgezet. Wij houden 1 maand als risico aan en u dient een nieuw lesmoment te overleggen wanneer u beter bent. Dit soort wijzigingen willen wij altijd schriftelijk ontvangen. U dient dit 48 uur alvoren de les aan te geven.
 6. Wanneer u kiest voor de planning 'om de 2 weken' dan is altijd op de even of een oneven weken.
 7. U neemt minimaal 3 maanden het abonnement af, daarna is dit abonnement maandelijks opzegbaar en er wordt stilzwijgend verlengt tot wederopzegging. Via administratie.  
 8. Bij het aanpassen van een abonnement naar een ander instrument of naar een lagere duur of frequentie van de lessen rekenen wij €12,10 administratiekosten per persoon per keer. 

Facturatie en betaling 'abonnement'

 1. MijnMuziekles werkt met een gemiddeld maandelijks voorschot waarbij we gemiddelde kosten in rekening brengen. De tarieven zijn inclusief btw. Voor studenten jonger dan 21 jaar geldt het zogenaamde nul % tarief. Vanaf 21 jaar moet conform de belastingwetgeving 21% aan btw in rekening worden gebracht.
 2. De gemiddelde betaling (abonnement) gebeurt door middel van een maandelijkse automatische incasso. De machtiging daartoe verleent u bij inschrijving.
 3. MijnMuziekles incasseert de lesgelden in 12 termijnen per jaar. De incasso is de eerste keer anders, de tweede maand geeft ongeveer het ritme van de incasso aan. Schrijft u zich in voor een tweede abonnement dan heeft deze een nieuwe datum.
 4. Wanneer incasso meer dan 2 keer niet mogelijk is, d.m.v. 'saldo tekort' of 'administratieve reden' of 'op verzoek van klant', kunnen wij €12,10 administratiekosten rekenen per mislukte incasso vanaf dat moment.
 5. Wanneer MijnMuziekles melding krijgt dat de maandelijkse incasso-opdracht niet mogelijk is, geblokkeerd is of ingetrokken is, behouden wij het recht om de lessen aan de student te kunnen stopzetten.
 6. Na het uitblijven van betaling, zonder dat de student tijdig en/of op de juiste wijze heeft opgezegd, behoudt MijnMuziekles aanspraak op betaling van het verschuldigde lesgeld gedurende drie incasso maanden. MijnMuziekles houdt zich het recht voor om deze geldvordering, te vermeerderen met bijkomende kosten, zoals buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente en uitschrijfkosten van €24,20.

5 Rittenkaart

 1. Betaling gebeurt door middel van een automatische incasso. De machtiging daartoe verleent u bij inschrijving.
 2. U betaalt per 5 lessen.
 3. De les kunt u alleen per email annuleren of verzetten, tot 48 uur alvorens het lesmoment.
 4. NB de lestijd kan veranderen wanneer u losse lessen plant. Wanneer u uw lestijd wilt behouden dan kunt u een paar weken vooruit plannen zodat de plaats bezet blijft.
 5. Wanneer u wilt stoppen dan geeft u dit door voordat de laatste les wordt gegeven.
 6. Een nieuwe leskaart dien je per email aan te geven, er is geen automatische verlenging.
 7. Vergeet u een les te annuleren, dan wordt deze wel aangerekend. Onze docent houdt immers rekening met uw aanwezigheid, uw plek is gereserveerd.
 8. Bij ziekte van de docent worden deze lessen ingehaald.

Opzeggen van de les

 1. Opzeggen betekent voor ons dat je niet langer gebruik wenst te maken van uw les moment en de soort les. De inschrijving gaat in principe niet verloren wanneer u stopt met lessen, u kunt op een ander moment opnieuw aangeven weer te willen beginnen.
 2. Bij een opzegging geeft u de volgende zaken door: uw naam, de naam van de leerling, het soort abonnement dat er gestopt moet worden, naam docent, dag en tijdstip van de les.
 3. De opzegtermijn is wettelijk bepaald en hiervoor geldt een termijn van 1 maand. (Voorbeeld opzeggen op 9 maart betekent dat u alle geplande lessen tot en met 9 april nog moet afrekenen).
 4. U zegt op zoals u zich aanmeldt, zo schrijft de consumentenwet het voor. Opzeggen kunnen wij uitsluitend schriftelijk, of per e-mail verwerken. Elke opzegging wordt door ons per e-mail binnen enkele dagen bevestigd. Wij gebruiken de dagtekening van de email om de opzegtermijn te berekenen.
 5. Wanneer u tijdens een schoolvakantie opzegt zullen wij met eventuele terugwerkende kracht handelen.
 6. De student kan uiteraard gedurende opzegperiode de lessen, volgens het afgesproken rooster, nog volgen totdat de betaling afloopt.
 7. NB Wij accepteren alleen opzeggingen wanneer de lessen ook daadwerkelijk  betaald zijn. Wanneer u achterstand heeft opgelopen of wanneer u de laatste rekening niet voldoet dan zullen wij uw opzegging pas accepteren wanneer de lessen daadwerkelijk voldaan zijn. Alle bijkomende kosten bestaan dan uit: uitschrijfkosten, alle juridische kosten.

Aansprakelijkheid

MijnMuziekles is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten of accessoires van de student als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de student in en rondom de lesruimte.