Algemene voorwaarden

MijnMuziekles werkt onder de handelsnaam Bowi Music KvK: 17.17.33.86. MijnMuziekles heeft algemene voorwaarden die vanuit onze ervaring tot stand zijn gekomen en onze werkwijze aangeven. Heeft u over deze algemene voorwaarden nog vragen dan kunt u ons e-mailen:

Algemeen

 1. MijnMuziekles/Bowi Music biedt u de mogelijkheid om per gezin één proefles te volgen. Sommige proeflessen zijn niet gratis, wij melden vooraf wanneer een proefles niet gratis zou zijn.
 2. Als u zich, al dan niet, na een proefles wilt opgeven voor het volgen van muziek (of theater) lessen dient u zich in te schrijven met het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is online te vinden op www.mijnmuziekles.nl/inschrijven U krijgt de gegevens dan per email toegezonden en dan neemt u de inschrijving ondertekend mee naar de 1ste les.
 3. Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, met de opname in ons studentenbestand en met de éénmalige betaling van inschrijfkosten per persoon (€24,20).
 4. Alle administratieve wijzigingen dienen altijd schriftelijk of per email te worden doorgegeven aan . Het mondeling doorgeven van dergelijke wijzigingen heeft geen rechtsgeldigheid.
 5. MijnMuziekles/Bowi Music heeft het recht om onder opgave van dringende redenen het geven van muziekles aan een student te weigeren, op te schorten of te staken.

Planning van lessen 'abonnement'

 1. De lessen worden in overleg met de student op een vaste dag en tijdstip gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de vakanties van de basisscholen in Eindhoven. De vakanties op de website terug te vinden op de website en in het online ledenportaal.
 2. De lessen worden vooraf in overleg met de student vastgelegd in een rooster. Verplaatsing van een incidentele les afspraak is daarbij niet mogelijk. Tussentijdse wijzigingen in het lesrooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning van MijnMuziekles/Bowi Music dat toelaat.
 3. Bij ziekte of verhindering om bijzondere redenen van de docent wordt de les ingehaald door het geven van een dubbele les, waarbij de inhaal les mogelijk op een andere lesdag kan plaatsvinden. Of het kan ook mogelijk zijn dat wij een invaller voor u regelen zodat de lessen toch gewoon door kunnen gaan.
 4. Ziekte of verhindering van de student dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven om te voorkomen dat de docent tevergeefs zit te wachten. Teruggave van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk. Wij houden immers de dag en tijd voor de ingeschreven student gereserveerd.
 5. Bij langdurige ziekte van de student kunnen de lessen, na het overleggen van een doktersverklaring, tijdelijk worden stop gezet. Je loopt het risico dat het tijdstip anders wordt na deze periode. Dit dient dan schriftelijk overlegd te zijn met Mijn Muziekles/Bowi Music. Wij hanteren een eigen risico van 1 maand. Dit dient 48 uur voor de komende les te worden doorgegeven.
 6. Wanneer u kiest voor de planning 'om de 2 weken' dan is dit op een even of een oneven week.
 7. Dit systeem heeft een minimale duur van 3 maanden, indien u minder dan 3 maanden abonnementsperiode lessen gepland had dan worden de rittenlessen in rekening gebracht.
 8. Bij het aanpassen van een abonnement naar een ander instrument of naar een lagere duur of frequentie van de lessen rekenen wij €12,10 administratiekosten per persoon per keer. 

Facturatie en betaling 'abonnement' met een gemiddeld voorschot.

 1. MijnMuziekles werkt met een gemiddeld maandelijks voorschot waarbij we gemiddelde kosten in rekening brengen. De tarieven zijn inclusief btw. Voor studenten jonger dan 21 jaar geldt het zogenaamde nul % tarief. Vanaf 21 jaar moet, conform de belastingwetgeving 21% aan btw in rekening worden gebracht.
 2. De gemiddelde betaling (abonnement) gebeurt door middel van een maandelijkse automatische incasso. De machtiging daartoe verleent u bij inschrijving. Wilt u geen gebruikmaken van de incasso dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.
 3. Bowi Music incasseert namens MijnMuziekles de lesgelden in 12 termijnen per jaar. De incasso is maandelijks omstreeks op de inschrijfdag van het ingeschreven abonnement. Schrijft u zich in voor een tweede abonnement dan heeft deze een nieuwe datum.
 4. Wanneer incasso 'herhaaldelijk' niet mogelijk is, dmv 'saldo tekort' of 'administratieve reden' of 'op verzoek van klant', rekenen wij €12,10 administratiekosten.
 5. Wanneer MijnMuziekles / Bowi Music melding krijgt dat de maandelijkse incasso-opdracht niet mogelijk is, geblokkeerd is of ingetrokken is, behouden wij het recht om de lessen aan de student te kunnen stop zetten.
 6. Na het uitblijven van betaling, zonder dat de student tijdig en/of op de juiste wijze heeft opgezegd, behoudt MijnMuziekles/Bowi Music aanspraak op betaling van het verschuldigde lesgeld gedurende drie incasso maanden. MijnMuziekles/Bowi Music houdt zich het recht voor om deze geldvordering, al dan niet vermeerderd met de mogelijke bijkomende kosten, via buiten rechterlijke procedure te incasseren.
 7. Tot de bijkomende kosten, bij het uitblijven van betaling of te late gedeeltelijke betaling, dan wordt gerekend: extra kosten na aangetekende sommatie tot betaling, eventuele wettelijke rente en uitschrijf kosten (Euro 24,20).

5 Rittenkaart

 1. Betaling gebeurt door middel van een automatische incasso. De machtiging daartoe verleent u bij inschrijving.
 2. U betaalt per 5 lessen.
 3. De les kunt u alleen per email/online-ledenportaal annuleren, tot wel 48 uur alvorens het les moment.
 4. NB de lestijd kan veranderen wanneer u losse lessen plant. Wanneer u uw lestijd wilt behouden dan kunt u een paar weken vooruit plannen zodat de plaats bezet blijft.
 5. Wanneer u wilt stoppen dan geeft u dit door voordat de laatste les wordt gegeven.
 6. Je kaart wordt automatisch verlengd na de laatste les van de rittenkaart.
 7. Vergeet u een les te annuleren, dan wordt deze wel aangerekend. Onze docent houdt immers rekening met uw aanwezigheid.
 8. Bij ziekte van de docent worden deze lessen ingehaald.

Opzeggen van de les

 1. Opzeggen betekent voor ons dat je niet langer gebruik wenst te maken van uw les moment en de soort les.
 2. Bij een opzegging geeft u de volgende zaken door: uw debiteurnummer door, het soort abonnement dat er gestopt moet worden, naam docent, dag en tijdstip van de les.
 3. De opzegtermijn is wettelijk bepaald en hiervoor geldt een termijn van 1 maand. (Voorbeeld opzeggen op 9 maart betekent dat u alle geplande lessen tot en met 9 april nog moet afrekenen en volgen).
 4. U zegt op zoals u zich aanmeldt, dat is zoals de consumentenwet het voorschrijft. Opzeggen kan uitsluitend per e-mail, via ons leden-portaal of u schrijft een brief en stuurt deze naar: Heezerweg 87, 5614HB Eindhoven. Elke ontvangen opzegging zal door MijnMuziek/Bowi Music per email worden bevestigd. De student kan uiteraard gedurende opzegperiode de lessen, volgens het afgesproken rooster was, nog volgen totdat de betaling afloopt.
 5. NB De opzegging wordt alleen geaccepteerd wanneer u de lessen daadwerkelijk ook heeft betaald. Wanneer u achterstand heeft opgelopen of wanneer u de laatste rekening niet voldoet dan zullen wij uw opzegging pas accepteren wanneer de lessen daadwerkelijk voldaan zijn. Alle bijkomende kosten bestaan dan uit: uitschrijf-kosten, alle juridische kosten.

Aansprakelijkheid

MijnMuziekles / Bowi Music is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten of accessoires van de student als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de student in en rondom de lesruimte.